www.arimr.gov.pl tu młody rolnik otrzyma dopłaty bezpośrednie

rolnik Unia Europejska kredyty doplaty
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytucją rządową powstałą w 1994 roku w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. W praktyce Agencja dokonuje transferów finansowych dla działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej  i Funduszy Strukturalnych.
Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej ARiMR zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z unijnych funduszy oraz jest jednocześnie jednostką płatniczą.

 Udziela rolnikom również pomocy ze środków krajowych w formie dopłat do oprocentowania oraz gwarancji, poręczeń i spłaty preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych, poręczeń spłaty kredytów studenckich, dofinansowania kosztów ponoszonych przez producentów rolnych  na utylizację padłych zwierząt, dofinansowania kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych.

Agencja współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednocześnie podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. Głównymi beneficjentami ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy, samorządy lokalne oraz sektory rybackie.

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje prezes, obecnie od marca 2009 Tomasz Kołodziej  powołany przez Premiera RP Donalda Tuska na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. Struktura ARiMR jest trzypoziomowa – centrala, 16 oddziałów regionalnych ( jeden oddział na województwo) oraz 314 biur powiatowych. Aby usprawnić koordynacje działań statusowych Centralna Agencja podzielona jest na 6 pionów merytorycznych ( Piony tj. Administracyjno – Kontrolny, Programu SAPARD i Funduszy Strukturalnych, Zintegrowanego Systemu Zarzadzania i Kontroli oraz Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, Preferencyjnych Środków Krajowych i Wspólnej Polityki Rolnej, Finansowo – Księgowy oraz Organizacyjno - Prawny) , w skład których wchodzą departamenty i biura. Piony te podlegają Prezesowi, jego czterem zastępcom oraz Głównemu Księgowemu.
Na stronie AMiMR można pobrać wnioski potrzebne do ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków unijnych bądź krajowych. Aby ułatwić wypełnianie danych dokumentów  dołączona jest również instrukcja wypełniania wniosków aplikacyjnych.  Na łamach można znaleźć również aktualne informacje dotyczące poboru nowych wniosków oraz informacje tj. obecne ceny gruntów ornych w danym województwie.

http://www.arimr.gov.pl

Ads